Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Szczegółowe informacje w Polityce Prywatności Rozumiem

ZPPHiU apeluje do polskich senatorów

ZPPHiU w imieniu najemców powierzchni handlowych w galeriach, zwrócił się do polskich parlamentarzystów z prośbą o uchwalenie na senackim etapie prac legislacyjnych, poprawki doprecyzowującej treść przepisów w związku z uchyleniem art. 15ze ustawy z  dnia 2 marca 2020 r. oraz usuwającej potencjalne wątpliwości w zakresie retroakcji regulacji wprowadzanego art. 15ze1 . Poprawka dotyczy ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 403).

Jak pisze ZPPHiU w informacji prasowej wysłanej do Retail Journal:

Intencja przepisu art. 15ze uchwalonego w ubiegłym roku była słuszna:  potwierdziła to, co wynika wprost z Kodeksu Cywilnego, że w okresie lockdownu czynsz nie jest należnypisze ZPPHiU w komunikacie. – Rozumiejąc jednocześnie sytuację wynajmujących, zobowiązała najemców do złożenia właścicielom galerii oferty przedłużenia zawartych umów najmu, na dotychczasowych warunkach o okres lockdownu i dodatkowo o okres sześciu miesięcy. Regulacja ta stała się jednak problematyczna, gdyż w trakcie pandemii ogłoszone zostały 4 ogólnopolskie lockdowny, w związku z czym, zgodnie z wykładnią tego przepisu prezentowaną przez galerie handlowe korzystający z lokali położonych w galerach handlowych zobowiązani byliby do przedłużenia umów z galeriami o łącznie 865 dni pomimo, że łączny okres ograniczeń handlu w galeriach wyniósł jednie 145 dni. Rada Ministrów dostrzegając absurdalność odczytania tych przepisów wbrew intencji ustawodawcy, zaproponowała uchylenie dotychczas obowiązującej regulacji oraz wprowadzenie odpowiednich przepisów przejściowych. Treść poprawki doprecyzowuje rozwiązania zaproponowane w przedłożeniu rządowym i przyjęte przez Sejm RP. Stanowi, że objęte intencją ustawodawcy “cofnięcie oferty” przybiera formę uchylenia się od skutków prawnych oświadczenie woli.

W przekonaniu przedstawicieli ZPPHiU przyjęcie przez Senat RP proponowanego brzmienia art. 7 rzeczonej ustawy będzie sprawiedliwym kompromisem pomiędzy interesami najemców oraz właścicieli galerii handlowych i organiczny potencjalne konflikty prawne, które mogłyby być skutkiem wejścia w życie przepisów w brzmieniu dotychczasowym. Zupełnie innego zdania jest Polska Rada Centrów Handlowych, która sprzeciwia się ingerencjom rządzących w treść umów między wynajmującymi a najemcami.

To długo wyczekiwany przez nas  moment ostatecznej decyzji, który może zaważyć na kształcie relacji pomiędzy uczestnikami rynku handlowego na wiele przyszłych latwyraża nadzieję Zofia Morbiato, Dyrektor Generalna ZPPHiU.


O Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług zrzesza ponad 150 firm, w których zatrudnienie znajduje ponad 205 tysięcy pracowników. Listę firm członkowskich, postulaty, aktualne informacje o działaniach podejmowanych przez ZPPHiU i wszelkich aktywnościach, także medialnych, jego przedstawicieli można znaleźć na stronie: https://zpphiu.pl/.