Regulamin konta

REGULAMIN KONTA W SERWISIE retailjournal.PL

§ 1. Definicje:

 1. Konto – nieodpłatna funkcjonalność Serwisu (usługa świadczona drogą elektroniczną) umożliwiająca dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
 2. Serwis – serwis retailjournal.pl prowadzony pod adresem retailjournal.pl
 3. Usługodawca – Tree Media sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000912533, NIP 5423437801, REGON 38949670300000, kapitał zakładowy 5.000,00 zł wniesiony w całości.
 4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych zakładająca Konto w Serwisie i korzystająca z jego funkcjonalności.

Pozostałe pojęcia niezdefiniowane w niniejszym regulaminie w przypadku ich użycia definiowane są zgodnie z definicjami przyjętymi w ogólnym Regulaminie Serwisu.

§ 2. Zasady zakładania, korzystania z Konta oraz rozwiązania umowy na prowadzenie Konta.

 1. Założenie Konta i korzystanie z Konta jest nieodpłatne i dobrowolne, jednak może być warunkiem korzystania z części funkcjonalności Serwisu między innymi takich jak: zapoznawanie się z częścią dostępnych w Serwisie treści, pobieranie raportów i podsumowań, o czym Usługodawca każdorazowo informuje przy określonej funkcji Serwisu internetowego.
 2. Konto zakłada Użytkownikowi Usługodawca po podaniu przez Użytkownika danych wymaganych przy założeniu Konta.
 3. W celu założenia Konta Użytkownik musi podać takie dane jak: adres e-mail oraz nazwa Użytkownika.
 4. Konto wymaga aktywacji. Aktywacja Konta możliwa jest przy użyciu linka aktywacyjnego przesłanego przez Usługodawcę na adres e-mail Użytkownika podany podczas zakładania Konta. Przy aktywacji Konta Użytkownik musi ustawić hasło. Aktywacja Konta skutkuje jego rejestracją.
 5. Aby korzystać z Konta należy posiadać urządzenie (np. komputer, tablet, telefon komórkowy) z dostępem do sieci Internet i aktywną przeglądarką internetową, a także podane przez Usługodawcę dane dostępowe (login i hasło).
 6. W momencie rejestracji zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowa o prowadzenie Konta w Serwisie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 7. Umowa o prowadzenie Konta w Serwisie zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Usługodawcy, na adres email: zarzad@retailjournal.pl swoją rezygnację. Rezygnacja będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta Użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie. Usunięcie Konta Użytkownika skutkuje brakiem możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu internetowego, z których korzystanie możliwe jest tylko w ramach posiadanego Konta.
 9. Usługodawca może zaprzestać świadczenia usługi prowadzenia Konta po wcześniejszym powiadomieniu Użytkownika z 1 – miesięcznym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, w przypadku gdy: (1) Użytkownik nie korzystał z Konta (nie zalogował się do Konta) przez okres ostatnich 12 miesięcy, (2) Usługodawca podjął decyzję o zaprzestaniu świadczenia na rzecz wszystkich Użytkowników usługi prowadzenia Konta.
 10. Usługodawca nie może bez zgody Użytkownika zaprzestać świadczenia usługi prowadzenia Konta zgodnie z ust. 9 powyżej w przypadku gdy Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika płatne usługi, do których skorzystania konieczne jest posiadanie Konta. W takiej sytuacji umowa prowadzenia Konta rozwiązuje się w momencie zakończenia świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika płatnych usług.

 

§ 3. Zamieszczanie komentarzy

 1. W ramach usługi prowadzenia Konta, z zastrzeżeniem ust. 2-8 poniżej Użytkownik ma możliwość zamieszczania komentarzy w Serwisie internetowym.
 2. W celu zamieszczenia komentarza Użytkownik powinien: podać nazwę, pod którą zostanie wyświetlony komentarz oraz swój adres e-mail.
 3. Korzystanie z usługi zamieszczania komentarzy może mieć miejsce tylko w zgodzie z obowiązującym prawem, ogólnie przyjętymi zasadami etyki oraz kultury osobistej.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę zamieszczanych przez siebie komentarzy.
 5. Zamieszczanie komentarzy z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
 6. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy w celach powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne, w tym:
  1. przesyłania wiadomości zawierających wyrażenia, treści, załączniki lub odnośniki do stron, powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, niezgodne z dobrymi obyczajami, mające niepożądane działanie lub negatywny wpływ na funkcjonalność Serwisu lub całości systemu komputerowego po stronie Użytkowników Serwisu,
  2. wyrażania i przekazywania w Serwisie, w tym w komentarzach prywatnych niecenzuralnych, obraźliwych lub naruszających prawa osób trzecich opinii pod adresem innych osób,
  3. rozpowszechniania prywatnej korespondencji bez zezwolenia jej autora,
  4. publikowania wiadomości pozbawionych treści merytorycznych, mających wyłącznie cel prowokacyjny, obraźliwy, obliczonych na wywołanie kłótni i wzajemnej wrogości wśród użytkowników Serwisu,
  5. umieszczanie przez Użytkowników w komentarzach:
   a. treści reklamowych,
   b. materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony
  6. zabronione jest wykorzystywanie danych o Użytkownikach Serwisu (także wykorzystywanie funkcjonalności samego Serwisu) do wysyłania jakichkolwiek treści noszących znamiona korespondencji niechcianej lub wymienionej w niniejszym Regulaminie jako szkodliwa (niemoralna, obraźliwa), dotyczy to wszystkich części składowych wiadomości Użytkownika.
 7. Naruszenie warunków zawartych w § 3 ust. 6 Regulaminu konta może spowodować natychmiastowe usunięcie przez Usługodawcę zamieszczonego komentarza.
 8. Użytkownikowi, który wielokrotnie naruszył warunki określone w § 3 ust. 6 Regulaminu konta Usługodawca może zablokować możliwość zamieszczenia w Serwisie komentarzy. W tym przypadku, przed wprowadzeniem blokady, Użytkownik będzie miał możliwość zajęcia swojego stanowiska w sprawie.

§ 4. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konta należy zgłaszać Usługodawcy. Reklamacje mogą być zgłaszane między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zarzad@retailjournal.pl
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca – Tree Media sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane przez Usługodawcę w celu realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta w Serwisie oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownicy mają prawo do:
   1. dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
   2. sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
   3. żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
   4. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
   5. przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO;
 4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika Administrator danych osobowych naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 5. Jeśli Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dodatkowo Administrator danych osobowych informuje, że z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych jest:
  1. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  2. uzasadniony interes prawny Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie retailjournal.pl

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn w postaci konieczności zmiany regulaminu spowodowanej:
  1. zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie przez Usługodawcę usługi prowadzenia Konta – w zakresie niezbędnym do dostosowania regulaminu do tej zmiany,
  2. modernizacją Konta, polegającą na zmianie jego funkcjonalności – w zakresie niezbędnym do dostosowania regulaminu do tej zmiany.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta co najmniej na 14 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian w życie.
 3. Użytkownik, który nie zgadza się na proponowane zmiany, ma prawo zrezygnować z Konta, wysyłając informację w tym zakresie na adres e-mail Usługodawcy: zarzad@retailjournal.pl Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta rozwiązuje się w dowolnym wybranym przez Użytkownika momencie, nie później jednak, niż z chwilą wejścia w życie nieakceptowanych przez niego zmian regulaminu. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta jest równoznaczne z utratą możliwości korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Serwisu internetowego, z których korzystanie możliwe jest tylko w ramach posiadanego Konta.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.