Regulamin newslettera

§ 1.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora usługi polegającej na dostarczaniu drogą poczty elektronicznej treści zamówionych przez Użytkownika (Usługa Newslettera).
 2. Operatorem jest Tree Media sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000912533, NIP 5423437801, REGON 38949670300000, kapitał zakładowy 5.000,00 zł wniesiony w całości.
 3. Użytkownikiem jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zleca Operatorowi świadczenie Usługi Newslettera.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Newsletter następuje z chwilą złożenia zamówienia zgodnie z ust. 3 powyżej.

Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym regulaminie w przypadku ich użycia definiowane są zgodnie z definicjami przyjętymi w ogólnym Regulaminie Serwisu.

§ 2.

Aby skorzystać z Usługi Newsletter, należy posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, jak również posiadać adres poczty elektronicznej.

§ 3.

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających treści dotyczące Serwisu internetowego, oferty Operatora oraz jego partnerów, w tym oferty specjalnej, informacji o promocjach i kodach rabatowych, nowościach. W ramach usługi Newsletter Operator może umożliwiać Użytkownikowi bezpłatny dostęp do wybranych treści Serwisu internetowego.
 2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter następuje po zawarciu umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 3. Korzystanie z Usługi Newsletter jest bezpłatne.
 4. Korzystać z Usługi Newsletter może każda osoba, która zamówi tę usługę zgodnie z § 1 ust. 3.

§ 4.

 1. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Newsletter ze skutkiem natychmiastowym.
 3. W celu wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi Newsletter Użytkownik powinien złożyć Operatorowi oświadczenie w tym przedmiocie. W szczególności można to zrobić poprzez kliknięcie na link znajdujący się w każdym wysyłanym Newsletterze, przesłać oświadczenie na adres e-mail: zarzad@retailjournal.pl lub pocztą na adres Operatora podany w § 1 ust. 2.
 4. Operator może zakończyć świadczenie Usługi Newsletter po poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail z 7 dniowym wyprzedzeniem.

§ 5.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi Newsletter należy składać na adres e-mail: zarzad@retailjournal.pl lub pocztą na adres Operatora podany w § 1 ust. 2.
 2. W reklamacji prosimy opisać nieprawidłowości w świadczeniu przez Operatora Usługi Newsletter, oczekiwania Użytkownika związane z ww. nieprawidłowościami oraz podać dane osoby zgłaszającej reklamację umożliwiające przesłanie jej odpowiedzi na reklamację.
 3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 6.

Korzystający z Usługi Newsletter Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 7.

Operator niniejszym Informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika przetwarzanych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usługi Newsletter jest Tree Media sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane przez Usługodawcę w celu realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownicy mają prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
  2. sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
  3. żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  5. przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO;
 4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika Administrator danych osobowych naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 5. Jeśli Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dodatkowo Administrator danych osobowych informuje, że z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych jest:
 7. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 8. uzasadniony interes prawny Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie retailjournal.pl

§ 8.

 1. Operator ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn w postaci konieczności zmiany regulaminu spowodowanej:
  1. zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie przez Operatora Usługi Newsletter – w zakresie niezbędnym do dostosowania regulaminu do tej zmiany,
  2. modernizacją Usługi Newsletter, polegającą na zmianie jej zakresu lub funkcjonalności – w zakresie niezbędnym do dostosowania regulaminu do tej zmiany.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika udostępniony przez niego na potrzeby wykonania umowy co najmniej na 14 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian w życie.
 3. Użytkownik, który nie zgadza się na proponowane zmiany, ma prawo zrezygnować z Usługi Newsletter, informując o tym Operatora. Może to nastąpić na przykład poprzez wysłanie oświadczenia w tym zakresie na adres e-mail: zarzad@retailjournal.pl. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter rozwiązuje się w dowolnym wybranym przez Użytkownika momencie, nie później jednak, niż z chwilą wejścia w życie nieakceptowanych przez niego zmian regulaminu. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Newsletter oznacza zaprzestanie wykonywania na rzecz Użytkownika świadczeń, o których mowa w § 3 ust. 1 powyżej.